home wat is beeldkraken nieuwsbrief contact
module overzicht
Vakgebieden
filters

De autoluwe stad

C
CKV |
G
geschiedenis |
M
maatschappij |
N
Nederlands

Bakfiets


Lees het onderstaande artikel uit de Volkskrant over de opmars van de elektrische fiets en beantwoord in tweetallen de vragen. 

 

De koerier komt straks op de elektrische fiets

 

 1. Met welk doel is deze tekst geschreven?
 2. Wat is de ondertitel van het artikel?
 3. Geef het onderwerp van de tekst. Gebruik niet meer dan twee woorden.
 4. Geef de betekenis van de onderstaande woorden:
  a. distributie
  b. opmars
  c. alternatief
  d. e-commercezendingen
  e. logistieke
  f. evident
  g. fijnstof
 5. 'Neem nou DHL.' Welk tekstverband wordt hier aangegeven? Kies uit: oorzakelijk/tegenstellend/chronologisch/toelichtend/concluderend.
 6. 'De twee-assige fiets kan tot 125 kilogram worden beladen. Het volume blijft beperkt tot 1 kubieke meter.' Bevat deze zin feiten of meningen?
 7. 'Zo'n nieuwe schakel moet wel in de logistieke keten van de pakjesvervoerders passen.' Leg deze zin in eigen woorden uit.
 8. Welke stappen worden er genomen voordat de bezorger met de Cubicylce op pad kan?
 9. 'Maar DHL zegt dat ze niet louter uit groene overwegingen op elektrisch vervoer overgaan. 'Ook kostenoverwegingen spelen een belangrijke rol', bekent Blaauw.' Welk tekstverband zie je hier? Aan welk signaalwoord herken je dit verband?
 10. Wat is de hoofdgedachte van deze tekst?

Achtergrondinformatie


In de laatste decennia trekken veel mensen naar de stad. Vooral jongeren en hoogopgeleiden laten het platteland achter zich voor werk en studie in de Randstad. De vier grote steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag raken door deze verstedelijking steeds voller en voller.

 

Deze verstedelijking gaat gepaard met een aantal problemen, zoals woningtekort, geluidshinder en luchtvervuiling. Daarnaast is het een voortdurende strijd tussen verschillende belangen over de vraag hoe om te gaan met de beperkte ruimte.

 

Iedereen heeft wel een mening over de invulling van de schaarse ruimte in de stad. Vooral over de verkeersinfrastructuur, oftewel het geheel aan voorzieningen voor het vervoer van mensen of goederen, lopen de meningen uiteen.

 

Zo vindt de één dat er meer parkeerplaatsen moeten komen voor de winkeliers die het stadscentrum met de auto willen bereiken, terwijl de ander juist van mening is dat de binnenstad autovrij of autoluw gemaakt moet worden.

 

Dit was in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw niet anders. De opkomst van de auto als het populairste vervoersmiddel werd in sommige steden sterk gefaciliteerd. Politici vonden het logisch om meer ruimte te scheppen voor het autoverkeer, toen steeds meer mensen een auto kochten. 

 

Meer en bredere autowegen betekenden echter minder fietspaden. In Nederland ervoeren veel fietsers dan ook dat het autoverkeer ruim baan kreeg ten koste van fietsinfrastructuur. Uit acties daaromtrent ontstond de Eerste Enige Echte Nederlandse Wielrijders Bond.

 

Deze bond, die later werd omgedoopt tot de Echte Nederlandse Fietsersbond en weer later tot de Fietsersbond, zet zich vanaf 1975 in voor de belangen van de fietsers. Zo streed de bond tegen het hoge aantal verkeersongelukken in de jaren zeventig en pleit het tegenwoordig voor goed onderhoud aan fietspaden en meer en betere stallingen bij stations.

 

De getoonde afbeelding is een affiche van de Echte Nederlandse Fietsersbond uit 1993. De striptekeningen op de afbeelding zijn gemaakt door tekenaar Theo van den Boogaard, vooral bekend van de Sjef van Oekel strips.